Opotiki 

Area Contact

Sonia Edwards

11 Fromow Road, Opotiki 3122

Phone:  07 315 7411

Email:  Opotiki